ZP.271.16.2016

W S Z Y S C Y

Zapytania i odpowiedzi do zamówienia:

„Sprzedaż energii elektrycznej na rzecz Gminy Poronin 2017-2019.”Ogłoszenie nr 357387 - 2016 z dnia 2016-12-02 r.

Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu ukazało się:

1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego,

2. na stronie internetowej zamawiającego www.poronin.pl,

3. w BIP Gminy Poronin.

W dniu 06.12.2016r. złożono zapytanie do zapisów SIWZ do w/w zamówienia publicznego:

Zapytanie nr 1:

Dotyczy procedury zmiany sprzedawcy

Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych postępowaniem przetargowym w wersji elektronicznej (Word, Excel). Wykonawca będzie potrzebował następujących:

a) danych:

- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki

- numer NIP

- numer REGON

- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy)

- przeznaczenie punktu poboru

- grupa taryfowa

- kod PPE

- roczny wolumen energii elektrycznej

- numer licznika

- numer aktualnie obowiązującej umowy

- numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy

b) dokumentów:

- pełnomocnictwo

- dokument nadania numeru NIP

- dokument nadania numeru REGON

- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka

- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa

- numer rachunku bankowego.

Odpowiedź:

Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy dane i dokumenty.

Zapytanie nr 2:

Dotyczy aktualnie obowiązujących umów na dostawę energii elektrycznej

Czy Zamawiający do obecnie obowiązujących umów przyjął oferty promocyjne lub lojalizacyjne? W przypadku gdy Zamawiający korzysta z takich promocji to czy okres ich obowiązywania nie koliduje z terminem realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający do obecnie obowiązujących umów nie przyjął ofert promocyjnych lub lojalizacyjnych.

Zapytanie nr 3:

Dotyczy rozdziału 4 SIWZ „Przedmiot przetargu pkt.

Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisów o usunięcie zapisów dotyczących wymogu przedstawiania kopi umów o pracę, pracowników realizujących zamówienia dotyczące sprzedaży energii elektrycznej na rzecz Gminy Poronin. Należy zwrócić uwagę na fakt, że pracownik może nie wyrazić zgody na przekazanie kopii umowy o pracę dla Zamawiającego co będzie prowadziło w konsekwencji do naliczania kar umownych. Pracownicy Wykonawcy nie mają obowiązku udostępniania umów o pracę Zamawiającemu. Pozostawienie zapisu w obecnej formie może doprowadzić do sytuacji, w której żaden Wykonawca nie złoży oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a wymaga zatrudnienia przez wykonawcę osób zatrudnionych na postawie umów o pracę i realizujących zamówienia dotyczące sprzedaży energii elektrycznej. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że do wywiązania się z tego obowiązku przez wykonawcę, konieczne jest udowodnienie zamawiającemu faktu zatrudnienia pracowników na umowę o pracę. Dlatego też zamawiający pozostawia do wyboru wykonawcy: kopię których umów i z iloma pracownikami przekaże zamawiającemu (może to być klika kopii umów np. osób odpowiedzialnych za wykonanie niniejszego zadania). Oczywiście przekazane kopie umów nie mogą zawierać danych osobowych pracowników tzn. powinny być to kopie umów z zmazanymi danymi osobowymi pracownika (oprócz imienia i nazwiska).

Zapytanie nr 4:

Dotyczy załącznika nr 9 do SIWZ ”Projekt Umowy”, § 6 ust. 5

Zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu na następujący:

„Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie …… dni od daty wystawienia faktury.”

Uzależnienie terminu płatności od daty otrzymania faktury będzie rodziło wiele trudności
w rozliczeniach, ponieważ Wykonawca nie będzie posiadał informacji o tym kiedy Zamawiający otrzymał fakturę a co za tym idzie nie będzie mógł określić poprawnie terminu płatności. Ponadto systemy bilingowe automatycznie określają termin płatności od daty wystawienia faktury.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmian.

Zapytanie nr 5:

Dotyczy załącznika nr 9 do SIWZ ”Projekt Umowy”, § 7 ust. 1

Zwracamy się z prośbą o dodanie następującego zapisu:

Sprzedaż energii elektrycznej nastąpi po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.”

Sprzedaż energii elektrycznej może nastąpić po dokonaniu następujących czynności:

- wypowiedzenie aktualnie obowiązujących umów

- zawarcie umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

- zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej

- przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy polegającej na dokonaniu zgłoszenia do Operatora Systemu Dystrybucyjnego umowy sprzedaży energii elektrycznej na podstawie danych przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający niniejszym wprowadza do treści załącznika nr 9 do SIWZ ”Projekt Umowy” w § 7 ust. 1 dodaje się drugie zdanie o treści:

„Sprzedaż energii elektrycznej nastąpi po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy. Sprzedaż energii elektrycznej może nastąpić po dokonaniu następujących czynności:

- wypowiedzenie aktualnie obowiązujących umów

- zawarcie umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

- zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej

- przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy polegającej na dokonaniu zgłoszenia do Operatora Systemu Dystrybucyjnego umowy sprzedaży energii elektrycznej na podstawie danych przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego.”

Zapytanie nr 6:

Dotyczy aktualnie obowiązujących umów dystrybucyjnych

Czy Zamawiający posiada umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawarte na czas określony czy na czas nieokreślony?

Informacja ta jest niezbędna do określenia przez Wykonawcę czynności jakie będą musiały zostać podjęte w procesie zmiany sprzedawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawarte na czas nieokreślony.

Zapytanie nr 7:

Dotyczy aktualnie obowiązujących umów

Czy dla wszystkich punktów poboru objętych postępowaniem przetargowym Zamawiający posiada rozdzielone umowy na sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada rozdzielonych umów na sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektryczne dla wszystkich punktów poboru objętych postępowaniem przetargowym.

Poronin, 2016-12-07

Wójt Gminy Poronin

(-) mgr Bronisław Stoch