ZP.271.16.2016

W S Z Y S C Y

Zapytania i odpowiedzi do zamówienia:

„Sprzedaż energii elektrycznej na rzecz Gminy Poronin 2017-2019.”Ogłoszenie nr 357387 - 2016 z dnia 2016-12-02 r.

Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu ukazało się:

1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego,

2. na stronie internetowej zamawiającego www.poronin.pl,

3. w BIP Gminy Poronin.

W dniu 06.12.2016r. złożono zapytanie do zapisów SIWZ do w/w zamówienia publicznego:

Zapytanie nr 1:

Dotyczy rozdziału 4 SIWZ „Przedmiot przetargu pkt.

Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisów bądź modyfikacje zapisu dotyczących konieczności przedstawiania kopi umów o pracę pracowników Wykonawcy. Czy zamawiający dopuści możliwość złożenia oświadczenia przez Wykonawcę o posiadaniu przez pracowników Wykonawcy umów o pracę?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis SIWZ rozdz. 4 pkt. 3 w brzmieniu:

„3. Stosownie do treści art.29 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych.

a) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. oz.1502 z późn.zm.) osób wykonujących czynności związane z wykonywaniem wszystkich czynności objętych niniejszym zamówieniem.

b) Zamawiający informuje, że wykonawca każdorazowo na żądanie zamawiającego w terminie wskazanym przez zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności bądź oświadczenie (zawierające: nazwisko i imię pracownika, stanowisko pracy oraz okres zatrudnienia) dotyczącego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 4.3a) SWIZ. W tym celu Wykonawca/Podwykonawca zobowiązany jest do uzyskania od tych pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia osób wykonujących czynności opisane w pkt. 4.3a) SIWZ przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie czynności, w szczególności poprzez wezwanie Wykonawcy/Podwykonawcy do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia tych osób. Zamawiający zastrzega sobie przeprowadzenie kontroli bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy/Podwykonawcy.

d) Zamawiający informuje, że nieprzedłożenie przez Wykonawcę/Podwykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności opisane w pkt. 4.3a) bądź stosownego oświadczenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowie o pracę i będzie podstawa do naliczenia kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ worze umowy, a także podstawą do zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach kreślonych w art.22§1 ustawy Kodeks pracy, umową cywilnoprawną.”

Poronin, 2016-12-09

Wójt Gminy Poronin

(-) mgr Bronisław Stoch