ZP.271.16.2016 Poronin, 07.12.2016r.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r. (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Sprzedaż energii elektrycznej na rzecz Gminy Poronin 2017-2019.”Ogłoszenie nr 357387 - 2016 z dnia 2016-12-02 r.

Zamawiający dokonał modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków:

Zamawiający niniejszym wprowadza do treści załącznika nr 9 do SIWZ ”Projekt Umowy” w § 7 ust. 1 dodaje się drugie zdanie o treści:

„Sprzedaż energii elektrycznej nastąpi po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy. Sprzedaż energii elektrycznej może nastąpić po dokonaniu następujących czynności:

- wypowiedzenie aktualnie obowiązujących umów

- zawarcie umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

- zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej

- przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy polegającej na dokonaniu zgłoszenia do Operatora Systemu Dystrybucyjnego umowy sprzedaży energii elektrycznej na podstawie danych przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego.”

Zamawiający nie dokonuje przedłużenia terminu składania ofert.

Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Wójt Gminy Poronin

(-) mgr Bronisław Stoch