Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2017.08.31,

Modyfikacja SIWZ ZP.271.9.2017

ZP.271.9.2017                                                                                                                      Poronin, 31.08.2017r.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r. (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Murzasichlu.”
Ogłoszenie nr 580494-N-2017 z dnia 2017-08-30 r. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków:

Zamawiający zmienia zapis SIWZ rozdz. 21 w brzmieniu:

„21. Wadium.

Składając ofertę, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w  wysokości: 27.000,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100).

Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.  z 2004r. Nr 145  poz.1537).

Jeżeli wadium wnoszone będzie w poręczeniach lub w gwarancjach, w treści tych dokumentów musi być zawarty zapis, że wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy: odmówi podpisania umowy na  warunkach określonych w ofercie, nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych  w SIWZ, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Gwarancja, poręczenie nie może wygasać przed końcem okresu związania ofertą.

Wadium należy wnieść do dnia 14.09.2017r.:

- w pieniądzu w formie przelewu na konto Zamawiającego do Podhalański Bank Spółdzielczy w Zakopanem – Nr rachunku: 82 8821 0009 0000 0000 1339 0005 z dopiskiem Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Murzasichlu” – w takim przypadku wykonawca winien zamieścić w ofercie potwierdzenie dokonania przelewu.

Zamawiający nie dokonuje przedłużenia terminu składania ofert.

Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.


Wójt Gminy Poronin

(-) mgr Bronisław Stoch