ZP. 271.16.2016                                                                                                               Poronin, 2016-12-12

INFORMACJA

z otwarcia ofert

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Sprzedaż energii elektrycznej na rzecz Gminy Poronin 2017-2019.”

Ogłoszenie nr 357387 - 2016 z dnia 2016-12-02 r.

zostały złożone następujące oferty:

Nr oferty Oferta
1. Energa-Obrót SA, Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk Cena brutto : 524.712,47 zł, termin płatności faktury: 30 dni.

Zamawiający na sfinansowanie w/w zadania przeznaczył 700.000,00 zł.

Wójt Gminy Poronin

(-) mgr Bronisław Stoch