OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY PORONIN

o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Poronin w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Poronin na lata 2016-2023

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 5 oraz art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015r. poz. 1777 ze zm.),

informuję

że zgodnie z ogłoszeniem Wójta Gminy Poronin z dnia 28.11.2016r. niniejszym przedstawiam do konsultacji społecznych:

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Poronin na lata 2016 – 2023 wraz z załącznikiem (projektem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Poronin na lata 2016 – 2023)

- Diagnozy służące wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji - załącznik nr 1 do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Poronin na lata 2016 – 2023

- Załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji – załącznik nr 2 do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Poronin na lata 2016 – 2023;

- formularz zgłaszania uwag do projektu uchwały i załączników graficznych.

Uwagi do dokumentu należy składać do dnia 5 stycznia 2017r. w formie:

elektronicznej poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy (będzie dostępny do pobrania na stronie internetowej www.poronin.pl, zakładka „GMINA”, podzakładka „Program Rewitalizacji”, który należy przesłać na adres mailowy: gmina@poronin.pl

pisemnej poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy papierowy, który będzie dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Poronin, pok. 23

ustnej podczas warsztatu konsultacyjnego adresowanego do mieszkańców Gminy Poronin i interesariuszy obszarów rewitalizacji, który odbędzie się w dniu 8 grudnia 2016r. o godz. 16.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Poroninie, ul. Piłsudskiego 2

ustnej podczas debaty społecznej mieszkańców Gminy Poronin i interesariuszy obszarów rewitalizacji, która odbędzie się w dniu 15 grudnia 2016r. o godz. 10.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Poroninie.

Serdecznie zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach poprzez obecność na spotkaniach konsultacyjnych oraz zgłaszanie uwag do dokumentu w Urzędzie Gminy Poronin.

Państwa aktywny udział i opinia wyrażona w trakcie konsultacji pozwoli na przyjęcie Gminnego Programu Rewitalizacji, który odpowie na Państwa oczekiwania. Dlatego też, do konsultacji zapraszamy przedstawicieli Rady Gminy, organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty gospodarcze, przedstawicieli oświaty, a także wszystkich zainteresowanych mieszkańców i interesariuszy z obszaru Gminy Poronin.

Wszelkie informacje również dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Poronin, pok. 23.

Wójt Gminy Poronin

(-) mgr Bronisław Stoch

https://drive.google.com/open?id=0B7RD4c3muqaHUkczX2ZCYkg4cFk