Wójt Gminy Poronin, niniejszym anuluje proces konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Poronin na lata 2016 – 2023. W toku prowadzonych analiz i prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji, ustalono, że jeden z podobszarów rewitalizacji – nr 9 - Sołectwo Poronin „Za Torem” – nie spełnia ustawowych wymagań dla obszaru rewitalizacji, ze względu na brak zabudowy mieszkalnej. W związku z tym, granice obszaru rewitalizacji wyznaczone w Uchwale Nr XII/128/2016 z dnia 7 września 2016 r. wymagają korekty w zakresie wyłączenia podobszaru rewitalizacji nr 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Poronin na lata 2016 – 2023 zostanie poddany konsultacjom społecznym po uprawomocnieniu Uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Poronin.