Z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą -Prawo oświatowe

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedmiotem konsultacji był projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą -Prawo oświatowe

Konsultacje przeprowadzane były w terminie od 16 LUTEGO 2017r – 1 MARCA 2017 r.

Formą przeprowadzenia konsultacji było zamieszczenie ogłoszenia o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Poronin oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Poronin w celu wyrażenia opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji. Opinie wyrażone przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie należało przesyłać w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej apopolak@wp.pl.

W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii dotyczących projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą -Prawo oświatowe

Zgodnie z Uchwałą Nr XII/58/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, wyniki z przeprowadzonych konsultacji podaje się do wiadomości na stronie internetowej Gminy Poronin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Poronin.


Protokół sporządziła: Beata Chałupka