K O N K U R S

Na podstawie art.11 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. poz. 239 i 395.)

Wójt Gminy Poronin z siedzibą w Poroninie ul. Józefa Piłsudskiego 5 ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na wsparcie realizacji zadań Gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017.

Przedmiotem KONKURSU jest wyłonienie podmiotów realizujących zadania publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej tj.

1.organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo ,

2.organizację przygotowań i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich
i międzynarodowych imprezach sportowych,

3.promocję sportu dzieci i młodzieży,

4.organizację i udział w szkoleniach w zakresie kursów sędziowskich i instruktorskich
i organizatorów imprez.

Na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017 w budżecie Gminy Poronin przeznacza się kwotę 30.000 złotych. W roku 2016 na przedmiotowe zadania zostały przeznaczone środki w wysokości 30.000 złotych. Zadanie zostało zrealizowane przez dwa podmioty.

Do Konkursu mogą przystąpić podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku /kluby, stowarzyszenia lub ich oddziały, fundacje/ oraz organizacje pożytku publicznego.

Podmioty przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie o wsparciu realizacji zadania.

Wójt Gminy dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, a w szczególności:
1) stanu realizacji zadania;
2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;
3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić
w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.
Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.

Zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz
z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
Oferty należy składać do dnia 21 marca 2017 r. na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Poronin ul. Józefa Piłsudskiego 5 do godz. 15.00, w zaklejonej kopercie podpisanej OTWARTY KONKURS OFERT na wsparcie realizacji zadań Gminy w zakresie kultury wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2017.

Oferta musi spełniać wymagania opisane w art.14 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dziennik Ustaw z 19 sierpnia 2016 poz. 1300)

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji
w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty).

Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Poronin w terminie do 28 marca2017 roku rozpatrzy złożone oferty. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Poronin po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie. O wynikach konkursu zainteresowane podmioty zostaną powiadomione w terminie 7 dni od jego rozstrzygnięcia.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przystąpienia do konkursu (wzór oferty, umowy
i sprawozdania) znajdują się na stronie www.poronin.pl, a także w Gminnym Centrum Informacji

i Promocji Urzędu Gminy Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 2, w godzinach: Poniedziałek - piątek: 7.30-15.30