Tryb zamówienia: Art.4 pkt. 8 PZP

                                                                                                                                            Poronin, 31.03.2017 r.

Ogłoszenie o Konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania i rewitalizacji przestrzeni publicznej – nieruchomości składającej się z działek nr ewid. 596/4, 596/13, 596/11, 596/6, 596/2 położonych w Poroninie.

Wójt Gminy Poronin zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania i rewitalizacji przestrzeni publicznej – nieruchomości składającej się z działek nr ewid. 596/2, 596/13, 596/11, 596/6, 596/4 położonych w Poroninie.

Konkurs dotyczy opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania i rewitalizacji przestrzeni publicznej zgodnie z Regulaminem Konkursu z dnia 31 marca 2017r. zamieszczonym w BIP.

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, bądź podmioty te występujące wspólnie.

Spośród przesłanych prac Jury Konkursowe wybierze 2 najlepsze prace oraz przyzna nagrody:

üI nagroda – 3.000,00 zł.

üII nagroda – 1.500,00 zł.

Zgodnie z harmonogramem Konkursu prace należy składać w terminie do dnia 21.04.2017 r. do godz. 14:00, na adres: Urząd Gminy w Poroninie, ul. J. Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin, z dopiskiem „Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania i rewitalizacji przestrzeni publicznej – nieruchomości składającej się z działek nr ewid. 596/2, 596/13, 596/11, 596/6, 596/4 położonych w Poroninie”.

Szczegółowe odpowiedzi na pytania można uzyskać pod numerem telefonu 182021012, lub adresem e-mail: fue@poronin.pl

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o Konkursie:

- na tablicy ogłoszeń,

- na stronie internetowej www.poronin.pl

- w BIP

Wójt Gminy Poronin

(-) Bronisław Stoch