Wójt Gminy Poronin zawiadamia, że w celu usprawnienia ewidencji dokonywanych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego dla każdego Podatnika (dla każdej decyzji/nakazu płatniczego) został utworzony w Podhalańskim Banku Spółdzielczym w Zakopanem, indywidualny numer konta bankowego służący do dokonywania wpłat z wyżej wymienionych tytułów.

Osoby fizyczne, dla których ustala się corocznie zobowiązanie, informację o indywidualnym nr konta bankowego otrzymają w decyzjach wymiarowych.

Wniesienie zobowiązania na inny niż nadany numer rachunku bankowego (np. innego właściciela nieruchomości lub dotyczący innego tytułu zobowiązania) będzie skutkowało tym, że wpłata zostanie zaksięgowana (przypisana) do innego płatnika lub innego zobowiązania, gdyż system informatyczny będzie przypisywał płatności automatycznie, identyfikując wpłacającego nie po danych osobowych lecz po indywidualnym numerze rachunku bankowego, na który zostanie dokonana wpłata.

Dokonanie wpłaty na niewłaściwy numer indywidualnego rachunku bankowego spowoduje powstanie nadpłaty (na rachunku na który błędnie wpłacono) podlegającej zwrotowi oraz zaległości podlegającej egzekucji na rachunku na który powinna być prawidłowo dokonana wpłata. Wpłaty ewidencjonowane są automatycznie, nie ma możliwości samodzielnego dokonywania przez pracowników przeksięgowań pomiędzy indywidualnymi rachunkami bankowymi podatników.