Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2019.03.06,

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy "Kierownik Gminnego Centrum Informacji i Promocji"

Wójt Gminy Poronin

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

„Kierownik Gminnego Centrum Informacji i Promocji”

Urząd Gminy Poronin, 34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5

SOiA-OrII.210.1.2019

1. Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór:

1)      nazwa stanowiska: Kierownik Gminnego Centrum Informacji i Promocji,

2)      wymiar czasu pracy: pełny etat, tj. 40 godzin tygodniowo.

2.     Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

1)      posiadać obywatelstwo polskie,

2)      posiadać wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym 
i nauce,

3)      posiadać co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywać wcześniej przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,

4)      posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na  określonym stanowisku,

5)      cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

6)      posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,

7)      nie być karaną za przestępstwo popełnione umyślnie, oraz nie może toczyć się przeciwko niej postępowanie karne,

8)      biegle obsługiwać komputer – pakiet MS OFFICE,

9)      posiadać wiedzę z zakresu marketingu, promocji i kreowania marki oraz marketingu terytorialnego,

10)  znać przepisy prawa w zakresie funkcjonowania i kompetencji administracji samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o samorządzie gminnym,

11)  posiadać ogólną wiedzę o gminie Poronin, strukturze urzędu, gminnych jednostkach organizacyjnych,

12)  umiejętnie zarządzać zespołem,

13)  posiadać umiejętność prowadzenia serwisów internetowych,

14)  posiadać prawo jazdy kat. B.,

15)  cechować się kreatywnością i komunikatywnością.

3.     Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

1)      umiejętność pracy pod presją czasu,

2)      umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej i zespołu ludzi,

3)      umiejętność współpracy z różnymi podmiotami i środowiskami,

4)      doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi,

5)      doświadczenie w koordynowaniu projektów finansowych ze środków publicznych,

6)      minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku w obszarze marketingu i promocji,

7)      gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

4.     Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

1)      kierowanie pracą referatu Gminnego Centrum Informacji i Promocji,

2)      przygotowanie projektu zakresu czynności dla podległych pracowników,

3)      wnioskowanie w sprawach o nagradzanie i karanie podległych pracowników,

4)      zapewnienie sprawnej pracy i dyscypliny w referacie,

5)      koordynacja realizacji zadań z zakresu promocji i turystyki Gminy,

6)      nadzór nad organizacją i realizacją przedsięwzięć promocyjnych Gminy,

7)      planowanie, inicjowanie i koordynacja działań mających na celu komunikację 
z mieszkańcami oraz kreowanie prawidłowego wizerunku gminy,

8)      podejmowanie działań budujących więzi społeczne na poziomie lokalnym – wzmacnianie kapitału społecznego Gminy,

9)      podejmowanie i inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie wiedzy 
o Gminie wśród mieszkańców i turystów,

10)  współpraca z komórkami organizacyjnymi Gminy, instytucjami zewnętrznymi zagranicznymi, krajowymi i lokalnymi w zakresie przygotowania wydawnictw promocyjnych i okolicznościowych oraz programów imprez i przedsięwzięć promocyjnych,

11)  nadzór nad przygotowaniem materiałów promocyjnych i informacyjnych o Gminie,

12)  prowadzenie oficjalnej strony internetowej Gminy Poronin (www.poronin.pl) 
i oficjalnych profilów na portalach społecznościowych oraz planowanie i koordynacja działań promocyjnych Gminy w mediach tradycyjnych i elektronicznych,

13)  kreowanie polityki wizerunkowej (kształtowanie wizerunku i marki Gminy, identyfikacji wizualnej Gminy),

14)  opracowywanie linii graficznej materiałów promocyjnych,

15)  zatwierdzanie projektów graficznych Gminy,

16)  współpraca z mediami w zakresie promocji Gminy,

17)  promocja turystyczna, w tym organizacja: targów, wystaw, prezentacji o charakterze turystycznym itp.,

18)   współpraca z instytucjami, organizacjami, przedsiębiorcami, osobami fizycznymi, prawnymi oraz organizacjami społecznymi w sprawach rozwoju turystyki; w tym oferty turystycznej, bazy rekreacyjnej i noclegowej, oznakowania gminy oraz prowadzenie i aktualizacja wykazu obiektów bazy noclegowej gminy,

19)   prowadzenie spraw związanych ze współpracą z miastem partnerskim – realizacja projektów wymiany, przyjmowanie i obsługa delegacji,

20)  nawiązywanie kontaktów z organami administracji publicznej, gospodarczej, społecznej w zakresie promocji Gminy,

21)  współpraca z innymi jednostkami poprzez podejmowanie działań mających na celu zapewnienie udziału Gminy w zewnętrznych wydarzeniach promocyjnych,

22)  współpraca z radą gminy, w ramach spraw z zakresu działania stanowiska,

23)  obsługa klientów Gminnego Centrum Informacji i Promocji podczas korzystania 
z usług teleinformatycznych (zapoznanie z możliwościami jakie niesie technika teleinformatyczna),

24)  obsługa turystów w zakresie: informacji i promocji Gminy Poronin, powiatu tatrzańskiego i całego województwa małopolskiego (atrakcyjne miejsca, wykaz obiektów bazy noclegowej, trasy i szlaki  turystyczne i inne atrakcje),

25)  prowadzenie spraw związanych z działalnością punktu informacyjnego Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej (współpraca z punktem nadrzędnym w Zakopanem 
i innymi punktami na terenie województwa),

26)  opieka nad miejscami pamięci narodowej,

27)  prowadzenie spraw przyznawania i rozliczania dotacji dla klubów sportowych 
i stowarzyszeń posiadających osobowość prawną,

28)  organizowanie konkursów na realizację zadań publicznych oraz przygotowywanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

29)  prowadzenie spraw finansowania zespołów regionalnych oraz prowadzenia zajęć przez instruktorów,

30)  udostępnianie sprzętu komputerowego do celów: korzystanie z Internetu, drukowanie, skanowanie, obróbka graficzna, wysyłanie wiadomości e-mail przez 
mieszkańców i turystów Gminy,

31)  prowadzenie Rejestru Instytucji Kultury Gminy Poronin,

32)  opisywanie i zatwierdzanie pod względem merytorycznym dokumentów finansowych tj. faktur, rachunków w ramach wykonywanych obowiązków,

33)  wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta i Sekretarza Gminy.

4a. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1)      biuro jest wyposażone w meble biurowe, telefon, komputer,

2)      umowa o pracę na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,

3)      praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

4b. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Poronin, 
w rozumieniu przepisów rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu styczniu 2019 r. był wyższy niż 6%.

5.     Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny,

2)      CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

3)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania poniżej),

4)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomów lub zaświadczeń o odbytych studiach),

5)      kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

6)      kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje, o których mowa w pkt 2,

7)      inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów dodatkowych, o których mowa w pkt 3,

8)      oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na danym stanowisku,

9)      oświadczenie o  niekaralności.

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacyjną.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Poronin lub pocztą na adres: Urząd Gminy Poronin, 34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownik Gminnego Centrum Informacji i Promocji” w terminie do dnia 18 marca 2019 r.

Uwaga: Prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze oraz  prawo podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej zatrudnienia wyłonionego kandydata.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane 
i zostaną zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Poronin oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Poronin, 34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5.

O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą informowani telefonicznie.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu i zostaną umieszczone w protokole, będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub mogą zostać odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, o której mowa w Art. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.)”

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 18 20 711 12. Z Regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Poroninie przy ul. Józefa Piłsudskiego 5 (pok. 12) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Poronin.


Poronin, dnia 06 marca 2019 r.  

                 

(-) mgr Anita Żegleń

Wójt Gminy Poronin                           

 

Do pobrania:

Kwestionariusz osobowy