Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2019.03.19,

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych, będących zadaniami własnymi Gminy Poronin z zakresu zdrowia publicznego dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii

Zarządzenie Nr 14/19 

Wójta Gminy Poronin 
z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie:  ogłoszenia konkursów ofert na realizację zadań publicznych, będących zadaniami własnymi Gminy Poronin z zakresu zdrowia publicznego dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii.

Na podstawie art. 14 ust. 1 oraz art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1492 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1
1. Ogłasza się konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w 2019, będących zadaniami własnymi Gminy Poronin z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii. 

2. W konkursie ofert, wskazanym w ust. 5, mogą uczestniczyć podmioty określone w art. 3 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym zwane dalej Podmiotami. Zadania z zakresu zdrowia publicznego mogą realizować podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczy spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ww. ustawy o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.

4. Zlecenie realizacji zadania przez Gminę następuje w formie powierzenia zadania wraz z przekazaniem środków finansowych na dofinansowanie  jego realizacji.

5. Gmina przeznacza w 2019 r. środki finansowe w  łącznej wysokości – 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) na realizację następujących zadań:

Zadanie nr 1 – zorganizowanie wyjazdu realizującego elementy pomocy psychologicznej lub socjoterapeutycznej skierowanych do 30 dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wytypowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poroninie – kwota 42.000 zł.

Zadanie nr 2 – przeprowadzenie programu rekomendowanego przez PARPA rozwijającego kompetencje wychowawcze rodziców, wychowawców, sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży – kwota 8.000 zł.

§2
Zatwierdza się: 
1) Druk ogłoszenia o konkursie ofert o których mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, podlegający opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Poronin.

2) Wzór formularza oferty stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, podlegający opublikowaniu zgodnie z zasadami określonymi w pkt 1, 

3) Kartę oceny oferty stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 3

1. Do zaopiniowanych ofert złożonych w konkursach wskazanych w § 1 oraz przedłożenia propozycji co do wyboru najkorzystniejszych ofert na poszczególne zadania powołuje się Komisję Konkursową, której skład określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia

§ 4

Konkursy, o których mowa w § 1, zostaną rozstrzygnięte z dniem zatwierdzenia  przez Wójta Gminy Poronin protokołu z posiedzeniem Komisji Konkursowej wraz z ogłoszeniem wyników konkursów ofert.


§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się pełnomocnikowi Wójta Gminy Poronin ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.


§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik nr 1
Do zarządzenia nr 14/19
Wójta Gminy Poronin
z dnia 18 marca 2019 r.

Wójt Gminy Poronin
Ogłasza
Konkursy ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Poronin z zakresu zdrowia publicznego skierowane do podmiotów wymienionych w art. 3 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1492 ze zm.).


1. Zadania będące przedmiotem konkursu ofert, wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań oraz terminy i warunki realizacji zadań.


Lp.

Rodzaj zadania

Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania

Termin realizacji zadania

Warunki realizacji zadania i dokumenty dodatkowe


1.

Zadanie nr 1 – zorganizowanie wyjazdu realizującego elementy pomocy psychologicznej lub socjoterapeutycznej skierowanych do 30 dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wytypowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poroninie.

42 000,-

Od 24.06.2019 r. do 24.08.2019 r.

  1. Doświadczenie w realizacji zadań tego rodzaju.
  2. Przedstawienie programu wyjazdu wraz z ofertą.
  3. Realizacja programu przez osoby z przygotowaniem merytorycznym. Przedstawienie wraz z ofertą dokumentów potwierdzających kwalifikacje ww. osób
  4. Spełnienie przez organizatora wyjazdu wymagań określonych dla danej formy wypoczynku stosownymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa uczestników obozu. (po zawarciu umowy, niezbędne będzie przedłożenie do sprawozdania dokumentu potwierdzającego wykonanie tego obowiązku do sprawozdania z realizacji zadania)
  5. Program profilaktyczny.
  6. Realizacja zadania na terenie Polski – nad morzem lub jeziorem w rejonie Mazur lub Kujaw.
  7. Minimalna liczba noclegów – 10.


2.

Zadanie nr 2 – przeprowadzenie programu rekomendowanego przez PARPA rozwijającego kompetencje wychowawcze rodziców, wychowawców, sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży.

8.000,-

Do wyboru przez realizatora zadania, nie później niż do 30.11.2019 r.       

1. Doświadczenie w realizacji zadań tego rodzaju.

2. Przedstawienie wraz z ofertą szczegółowego programu.

3. Realizacja programu rekomendowanego przez osoby z przygotowaniem merytorycznym Przedstawienie wraz z ofertą dokumentów potwierdzających kwalifikacje ww. osób.

4. Realizacja zadania na terenie Gminy Poronin.

5. Minimalna liczba uczestników programu – 40 osób.2. Kryteria oceny ofert.
I. Kryteria oceny ofert stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert wraz z punktacją. (max 100 punktów za wszystkie kryteria merytoryczne). Oceny ofert będą dokonywać odrębnie dla każdego zadania. 
1) formalne;
a) czy oferta została złożona przez uprawiony podmiot, 
b) czy oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym, 
c) czy oferta została złożona na właściwym formularzu, 
d) czy oferta została podpisana przez osoby do tego uprawnione, 
e) czy oferta zawiera wymagane załączniki i dokumenty,
f) czy zadanie na które została złożona oferta jest zgodne z celami statutowymi lub przedmiotem działalności podmiotu składającego ofertę, 
  
2) merytoryczne; 

a) czy zakres realizacji zadania jest zgodny z warunkami jego realizacji, określonymi w zgłoszeniu (od 0-25 pkt) 
b) czy zasoby kadrowe i rzeczowe są adekwatne do zakresu realizacji zadania i zgodne z wymogami określonymi w konkursie (0-25 pkt) 
c) czy kalkulacja kosztów jest adekwatna do zakresu realizacji zadania, czy zaproponowane stawki jednostkowe kosztów są realne ( 0-25 pkt) 
d) jaka będzie efektywność społeczna i ekonomiczna realizacji zadania ( 0-25 pkt) 


II. Oceny ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Poronin. Oferty będą oceniane zgodnie z Kartą oceny ofert, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia w sprawie ogłoszenia niniejszego konkursu. 
III. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie merytorycznie, uważa się każdą, która średnio uzyska 70 pkt. Propozycje otrzymania dotacji, otrzymają organizacje, których oferty  według kolejności zdobyły największą ilość punktów. Oznacza to, że nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu gminy. 

3. Sposób, miejsce i termin składania ofert, wykaz dokumentów, które należy dołączyć, do oferty.  
Oferty dotyczące niniejszych konkursów należy złożyć na formularzu zgodnym z opublikowanym wraz   z ogłoszeniem, wzorem ( Załącznik nr2).  Do oferty należy dołączyć:  
1) Statut podmiotu lub inny dokument, określający przedmiot działalności podmiotu, 
2) Aktualny odpis (wydruk elektroniczny) z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający status pomiotu,
3) Dokumenty potwierdzające dzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu, jeśli było udzielone,
4) Oświadczenie, że w stosunku do oferenta nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych, 
5) Oświadczenie, że oferent jest jedynym posiadaczem rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki publiczne i zobowiązuje się do jego utrzymania, do chwili zaakceptowania, rozliczenia tych środków, pod względem finansowym i rzeczowym,
6) Oświadczenie, że kwota przyznanych środków publicznych przeznaczona zostanie, na realizacje zadania zgodnie z ofertą i w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł,
7)  Oświadczenie osoby/osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu składającego ofertę o  niekaralności, zakazem o pełnienia funkcji, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, oraz niekaralności za umyślne przestępstwo, lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) Dokumenty dodatkowe wskazane w warunkach realizacji zadań, określonych w ust. 1 
 
 Oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie, osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:  Urząd Gminy Poronin, ul. Józefa Piłsudzkiego 5, 34-520 Poronin. W nieprzekraczalnym terminie do 16 kwietnia 2019 r. Liczy się data wpływu do Urzędu. Koperta powinna zostać opisana nazwą i adresem, wraz z oznaczeniem numeru zadania. Oferty złożone po terminie, nie będą rozpatrywane, nie przewiduje się również dopuszczalności uzupełnienia ofert, ich korygowania lub prostowania błędów, omyłek, po terminie składania ofert.
4. Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert: 
Konkursy zostaną rozstrzygnięte z dniem zatwierdzenia przez Wójta Gminy Poronin, protokołu z posiedzenia komisji konkursowej, wraz z ogłoszeniem wyników otwartych konkursów ofert w terminie do 26 kwietnia 2019 r.

W przypadku przyznania środków finansowych w  wysokości mniejszej niż ta, która wynika  z oferty, Podmiot, który zdecyduje się na przyjęcie zaproponowanej kwoty, będzie zobowiązany do złożenia korekty ofert. 
Wójt Gminy Poronin zastrzega sobie prawo, do zamiany wielkości dotacji, po rozstrzygnięciu konkursu w przypadku zmiany zakresu rzeczowego, danego zadania. Wójt Gminy Poronin informuje, że w przypadku nie zgłoszenia ofert na niektóre zadania zastrzega sobie prawo dokonania przeniesień  środków finansowych pomiędzy zadaniami.

5. Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert. 
Ogłoszenie wyników konkursu, zostanie opublikowane na stronie Urzędu Gminy Poronin oraz na tablicy ogłoszeń w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursów ofert.

6. Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert. 
Podmioty mogą odwołać się od rozstrzygnięcia konkursu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu w sposób opisany powyżej. Odwołanie powinno zostać złożone na piśmie za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Urzędu). Rozpatrzenie odwołania przez Wójta Gminy Poronin następuje w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia jego złożenia. 
 
Wójt Gminy Poronin w wyniku rozpatrzenia odwołania może: 
a) Powierzyć realizację zadania,
b) Zaproponować zmiany w ofercie i kosztorysie, po zaakceptowaniu których przez oferenta powierzy mu realizację zadania,
c) Podtrzymać swoje stanowisko o niepowierzaniu zadania oferentowi. 


7. Poziom i sposób obliczania minimalnego współfinansowania zadania przez podmiot ogłaszający konkurs ofert.
Wymagany jest poziom współfinansowania zadania przez podmiot w wysokości co  najmniej 10% wartości przewidzianych do poniesienia wydatków.  Uwaga za wkład własny uznaje się jedynie środki finansowe – nie uznaje się za wkład własny pracy wolontariuszy ani też wkładu rzeczowego. 
8. Informacja o możliwości odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu założenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.
Wójt Gminy Poronin zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz prawo do możliwości przedłużenia terminu założenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert. 

9.  Sposób i terminy przekazywania środków na rzecz realizatorów zadania. 
Środki będą przekazywane na rzecz realizatorów zadania po podpisaniu umowy, którego termin może być uzależniony od konieczności ujęcia środków w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej. Całość środków zostanie przekazana wybranym oferentom w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy. 

10.  Inne informacje. 
Informacji w sprawie konkursu udziela Pełnomocnik Wójta Gminy Poronin ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.