2014.05.30, autor

Azbest - obwieszczenie 

Obwieszczenie Wójta Gminy Poronin o przystąpieniu do realizacji Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na terenie Gminy Poronin.
Nasz znak: GPGiOŚ-VI.621.14.2014 Poronin 26.05.2014r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PORONIN


o przystąpieniu do realizacji Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na terenie Gminy Poronin


Wójt Gminy Poronin działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 roku, poz. 267)

zawiadamiam:

że w dniu 26.05.2014r. przystąpiono do realizacji:

„Opracowania programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Poronin wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest”

W terminie od maja 2014 roku do końca września 2014 roku na terenie Gminy Poronin będą prowadzone prace związane z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest przez pracowników Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 31-261 Kraków, ul. Wybickiego 7.


Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Więcej informacji na temat prac związanych z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest można uzyskać w Urzędzie Gminy Poronin ul. J. Piłsudskiego 5 pok. 23 lub pod nr Tel 18 20 210 24 w godzinach 8.00-16.00 w poniedziałki oraz 8.00-14.00 od wtorku do piątku. Osoba nadzorująca akcję oraz upoważniona do udzielania wszelkich informacji na temat zbiórki - Pan Maciej Kuźma


Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Poronin

Na stronie internetowej Urzędu Gminy Poronin (www.poronin.pl)