Koniec roku to również w samorządzie naszej gminy czas ocen i podsumowań. Już na pierwszy rzut oka widać, że był to rok istotnych dokonań inwestycyjnych. Oto niektóre z nich:

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w miejscowości Ząb. 

W ramach projektu „Budowa gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w miejscowości Ząb” został zrealizowany i oddany do użytku I etap inwestycji - Budowa sali gimnastycznej. Wartość inwestycji zamknęła się kwotą 2.790 tys. zł. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych. Parametry: wymiary 12x24 m2, powierzchnia użytkowa 800,7 m2, kubatura 5857 m3.

Modernizacja elewacji zachodniej w Zespole Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w miejscowości Poronin.
Zakończono kolejny etap termomodernizacji budynku szkoły im. Legionów Polskich w Poroninie. Wartość zadania 54 312,01 zł. W ramach inwestycji dokonano wymiany stolarki oraz położono nową fasadę na zachodniej ścianie obiektu.

Monitoring wizyjny w Zespole Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
w Poroninie i Zespole Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zębie.

W ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania
i opieki w publicznych szkołach i placówkach Gmina Poronin otrzymała dotację od Małopolskiego Kuratora Oświaty. Wartość projektu to 42.822,00 zł, z czego 24.000,00 zł to dotacja (56%), natomiast wkład własny Gminy to 18.822,00 zł, co stanowi 44% .

Budowa chodnika w miejscowości Stasikówka
Zakończono zadanie inwestycyjne „Przebudowa chodników i poboczy przy drodze wojewódzkiej nr 961 w Poroninie- Stasikówce” na długości 2170 m. Wartość: 1.230.300,06 zł. Inwestycję zrealizowano we współpracy z Zarządem Województwa Małopolskiego przy udziale finansowym 50% Gmina Poronin oraz 50% Województwo Małopolskie.
Jednocześnie wykonano wymianę nawierzchni drogi wojewódzkiej 961 na długości 5370 mb o łącznej wartości 2.868.760,00 zł. Zadanie zrealizowano wspólnie z Zarządem Województwa Małopolskiego. Udział finansowy gminy zamknął się kwotą 717.190,00 zł (25%).

„Po lekcjach- pływam”
W ramach projektu pt. „Po lekcjach - pływam” 105 dzieci z Gminy Poronin przez cztery miesiące miały możliwość doskonalenia swoich umiejętności pływackich. Projekt został sfinansowany przez Gminę Poronin (33%) i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (67%).

Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi z Zębu do Nowego Bystrego

Od skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w kierunku Nowego Bystrego na długości 524 mb wykonano oświetlenie drogi powiatowej. Wartość inwestycji 51.548,51 zł. Taką samą inwestycję zrealizowano wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Ząb na długości 161mb za kwotę 19.611,85 zł.

Prace kanalizacyjne

Rozpoczęły się prace kanalizacyjne w ramach I etapu projektu prowadzonego przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu. Ich wartość – 3.173 tys. zł.

W naszej gminie objęły one części sołectw: Poronin, Suche i Ząb.
Dokończenie prac i rozliczenie projektu przewidziane jest na koniec 2008 roku.

Obudowa mostku na Brylówkę W wyniku starań Wójta Gminy Poronin udało się pozyskać dodatkowe środki finansowe na odbudowę dróg gminnych zniszczonych w skutek ulewnych deszczy. Dotacji udzieliło Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w kwocie 246.826,00 zł.
Przy udziale środków własnych odbudowano most w ciągu drogi gminnej w miejscowości Nowe Bystre. Wartość inwestycji wyniosła 65.480,85 zł.
W ramach zadania wykonano również odbudowę ulicy Gut-Stapińskiej w Poroninie oraz dróg gminnych w Suchem: „Pod Maćka” i „Do Skupni” na łączną kwotę 243.361,90 zł. Wartość całego projektu: 308.842,75 zł z czego 20% stanowił udział własny gminy.


Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Za pozyskane środki finansowe w kwocie 32.360,00 zł z Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz środki gminy wyremontowano drogi dojazdowe do gruntów rolnych w miejscowościach: Nowe Bystre, Suche, Poronin i Murzasichle. Wartość robót wyniosła 78.057,30 zł.

„Poznaję Kraków - stolicę mojego województwa”
W ramach projektu „Poznaję Kraków - stolicę mojego województwa”, finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (80%) i Gminę Poronin (20%) młodzież gimnazjalna z czterech Zespołów Szkół: w Murzasichlu, Nowem Bystrem, Poroninie i Zębie wyjechała na wycieczki do Krakowa. W zadaniu brały udział 174 osoby

Ponadto wykonano:
1. Remont skrzyżowania drogi gminnej w Małem Cichem koło wyciągu narciarskiego 7.564,00 zł,
2. Modernizacja ul. Za Torem bocznej w Poroninie, na długości 150 m za kwotę 23.263,33 zł,
3. Budowa oświetlenia ulicznego w Poroninie - Kośne Hamry 3. – 9.716,14 zł,
4. Remont boiska sportowego przy Zespole Szkół w Poroninie 14.092,18 zł,
5. Montaż trzech progów zwalniających na ulicy Kasprowicza w Poroninie,
6. Oświetlenie przejścia dla pieszych na „zakopiance”,
7. Ogrodzenie terenu szkolnego i remont pieca c.o. w Zespole Szkół
w Murzasichlu,
8. Wymiana pieca i kotłowni na ekogroszek w Szkole Podstawowej w Małem Cichem,
9. Inwestycje w OSP,
10.Miejsce stacjonowania karetki pogotowia ratunkowego – w budynku remizy OSP w Stasikówce,
11.Pracownia komputerowa zainstalowana w Zespole Szkół w Poroninie
o wartości 25 tys. zł (10 stanowisk komputerowych + laptop).


Pragniemy również podkreślić, że starania Wójta i samorządu zaowocowały pozyskaniem do budżetu gminy w roku 2007 łącznej kwoty 2.947.205 zł, które to środki zostały zaangażowane w omówione powyżej inwestycje gminne.