Ochotnicza Straż Pożarna Murzasichle
tel. 18 208 43 80
Prezes - Wojciech Dziechciarz
Naczelnik - Krzysztof Kwak

Historia OSP Murzasichle
Jednostka została zorganizowana w 1911r. założycielami byli ówczesny wójt wsi Jan Łukaszczyk „Scyrbaty”, Jan Polak, Stanisław Łukaszczyk i Franciszek Łukaszczyk. Po roku zakupiono pierwszą sikawkę ręczną. Jan Łukaszczyk „Scyrbaty” w zgodzie i przy poparciu wszystkich mieszkańców doprowadził do powołania straży i zakupu działki na której dziś stoi remiza. Plac zakupiono wraz lichymi zabudowaniami złożonymi z izby, boiska, stajni i jaty. W tych pomieszczeniach mieściła się pierwsza remiza. Z boiska i stajni zrobiono większą salę do zabaw , izba służyła za bufet , a w jacie która przybudowana tyłu izby, stała sikawka. Starano się w miarę możliwości , często organizować zabawy, gromadząc w ten sposób fundusze na budowę nowej remizy i zakup sprzętu ( w pierwszej kolejności tak wówczas potrzebnej motopompy).
Pierwszym komendantem OSP w Murzasichlu został wybrany Jan Polak z Budzowego Wierchu, zaś Stanisław Łukaszczyk „Scyrbaty-Wyśni”, został wybrany mechanikiem sikawki ręcznej, do jej uruchamiania i właściwej eksploatacji. Obsługa sikawki wymagała za 8 krzepkich chłopów do pompowania. Trzecim komendantem został Wojciech Łukaszczyk „Scyrbaty” – syn założyciela Straży, pełnił swoją funkcję przez 26 lat. Po II wojnie światowej w 1946 roku na miejscu starych zabudowań powstaje drewniana remiza. W nowym obiekcie znajdują miejsce sala, bufet, scena i wieża do suszenia węży strażackich. Po Wojciechu Łukaszczyku „Scyrbatym” komendantem został Władysław Łukaszczyk „Misiaga” , następnie Józef Gut, a po nim Józef Łukaszczyk „Studniowski” przez dwie kadencje. Od 1973r funkcję komendanta sprawował Stanisław Żegleń, pełniąc ja przez 30 lat. Prezesem OSP Murzasichle w roku 1968 zostaje Władysław Łukaszczyk „Mulorz”. W latach 1968-1970 w remizie przeprowadzono remont . dach został pokryty blachą, odnowiono elewację, doprowadzono wodę, wymieniono stolarkę. W tym czasie straż wzbogaciła się o nowa motopompę m-800. 27 listopada 1977 r. Państwowa Straż Pożarna w Zakopanem przekazała na potrzeby jednostki samochód marki Żuk, który następnie zostaje poświęcony. W dniu 26 lipca1981 r. z okazji 70 lecia istnienia jednostki, Zarząd Wojewódzki w Nowym Sączu przekazuje akt nadania sztandaru dla OSP w Murzasichlu. Decyzją Zarządu Głównego Związku OSP w Warszawie, sztandar jednostki zostaje odznaczony Złotym Medalem, za zasługi dla pożarnictwa w 1986 r prezesem zostaje Stanisław Lukaszczyk „Kasin”, pełni tę funkcję do 1990r., wówczas prezesem zostaje Władysław Łukaszczyk „Kasecka”. W tym czasie podjęto starania w kierunku budowy nowej remizy. Nie uregulowana własność działki i związane z tym procesy sądowe spowodowały kilkuletni zastój. W roku 1995 komendantem zostaje Andrzej Łukaszczyk „Mulorz” . po uzyskaniu pozwolenia na budowę 24 kwietnia 1998r. przystąpiono do rozbiórki starej remizy. 4 sierpnia tego samego roku rozpoczęto budowę, 13 września 1998r dokonano wmurowania Aktu Erekcyjnego, oraz poświęcenia rozpoczętej budowy. Dzięki zaangażowaniu wszystkich strażaków, mieszkańców, sponsorów a w szczególności ówczesnego prezesa Władysława Łukaszczyka „Kasecki” w 2000r. budynek remizy wybudowano w stanie surowym. W czasie trwania budowy z funkcji prezesa ustępuje Władysław Łukaszczyk ‘Kasecka”, jego miejsce w wyniku wyborów zajmuje Wojciech Łukaszczyk „Tady”. W tym czasie na wyposażenie jednostki pozyskano samochód średni Opel Blitz dzięki hojności Państwa Magdaleny i Wojciecha Kruczyńskich z Austrii. Do użytku oddano garaże i część budynku, co pozwoliło na organizację pierwszych wesel. W grudniu 2004r. zakupiony został samochód średni Magirus 1000l wody. Kolejna zmiana zarządu nastąpiła w roku 2006, prezesem został Czesław Zacharko a naczelnikiem Wojciech Łukaszczyk „Marcinek”. W tym roku sprzedano samochód Magirus 1000l i zakupiono Magirus 2600l wody. W lipcu PSP Zakopane przekazała na rzecz jednostki samochód STAR200 podnośnik hydrauliczny. Uruchomiony został system selektywnego powiadamiania. W tym czasie zakupiono także pilarki spalinowe, pompę pływającą oraz p[ompę szlamową. W roku 2009 wyposażenie jednostki wzbogacono o samochód Magirus 5000l wody. Decyzją z dnia 14 grudnia 2009r. Ochotnicza Straż Pożarna w Murzasichlu, włączona została do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, co zobowiązuje jednostkę do szczególnego zaangażowania i poświęcenia. Od 2001r. funkcję prezesa pełni Marek Gutt, naczelnikiem został Krzysztof Kwak, obecnie jednostka liczy: 44 członków czynnych, 12 członków honorowych 3 wspierających. W strukturach jednostki działają dwie drużyny młodzieżowe – dziewczęca i chłopięca. Dążeniem jednostki jest nabywanie umiejętności i pozyskanie wyposażenia, by skutecznie nieść pomoc w sytuacji zagrożenia dla mieszkańców i wszystkich którzy tej pomocy potrzebują. 


ZP. 2.2018                                                                                                                                      Poronin, 2018-10-23ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej ofertyNa podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:


DOSTAWA CIĘŻKIEGO SAMOCHODU POŻARNICZO, RATOWNICZO – GAŚNICZEGO dla OSP Murzasichle

Ogłoszenie nr 633770-N-2018 z dnia 2018-10-09 r. Zamawiający informuje, iż na sfinansowanie w/w zadania przeznaczył 1.015.000,00 z ł.Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych uprzejmie informuję, że do postępowania została złożona 1 oferta.

Najkorzystniejsza oferta spełnia warunki zamawiającego zawarte w SIWZ, otrzymała maksymalną ilość punktów przyznanych w oparciu o ustalone w SIWZ kryteriach, i została złożona przez:


SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o., ul. Bestwińska 105A, 43-346 Bielsko-Biała


Punktacja w poszczególnych kryteriach:

Nr

Oferta


Punktacja

w poszczególnych kryteriach

Punktacja

ogólna

1.

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o., ul. Bestwińska 105A, 43-346 Bielsko-Biała


1) cena brutto 1.014.750,00 zł (pkt. 60)

2) termin realizacji: do 15.12.2018r. (pkt. 0)

3) gwarancja: 24 miesiące (pkt. 0)

60


Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

W postępowaniu nie odrzucono ofert.Zamawiający proponuje, że zawarcie umowy odbędzie się w remizie OSP Bustryk , 34-521 Bustryk k/nr 37A w dniu 26 października 2018r. godz. 11.00
PREZEZ OSP Murzasichle

(-) Wojciech DziechciarzInformacja z otwarcia ZP.2.2018

                                                                                                                                                              Poronin, 2018-10-17INFORMACJA

z otwarcia ofert


Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:


DOSTAWA CIĘŻKIEGO SAMOCHODU POŻARNICZO, RATOWNICZO – GAŚNICZEGO dla OSP Murzasichle
Ogłoszenie nr 633770-N-2018 z dnia 2018-10-09r.


zostały złożone następujące oferty:


Nr oferty

Oferta / Nazwa

Cena brutto (zł.)

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Gwarancja

1.

SZCZĘŚNIAK

Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

ul. Bestwińska 105A

43-346 BIELSKO-BIAŁA

1.014.750,00

15.12.2018r.

24 miesiące


Zamawiający na sfinansowanie w/w zadania przeznaczył 1.015.000,00 zł.Prezes OSP Murzasichle

(-) Wojciech Dziechciarz


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy


DOSTAWA CIĘŻKIEGO SAMOCHODU POŻARNICZO, RATOWNICZO – GAŚNICZEGO dla OSP Murzasichle
Ogłoszenie nr 633770-N-2018 z dnia 2018-10-09 r.


Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych - Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający - Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania -Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających -Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Murzasichlu, krajowy numer identyfikacyjny ---, ul. Sądelska  55 , 34-531  Murzasichle, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 666 388 727, e-mail ospmurzasichle@gmail.com, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.poronin.pl/osp/ospmurzasichle
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Organizacja porządku publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) - Tak : www.poronin.pl/osp/ospmurzasichle

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Tak: www.poronin.pl/osp/ospmurzasichle

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem - Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie - Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: pisemnie
Adres: 34-531 Murzasichle, ul. Sądelska 55


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne - Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA CIĘŻKIEGO SAMOCHODU POŻARNICZO, RATOWNICZO – GAŚNICZEGO dla OSP Murzasichle
Numer referencyjny: ZP.2.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny - Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciężkiego samochodu pożarniczego, ratowniczo -gaśniczego dla OSP Murzasichle: a) Klasa pojazdu (wg PN-EN 1846-1): S (ciężka). Kategoria pojazdu (wg PN-EN 1846-1): 2 (uterenowiona). Pojazd musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN 1846-2. b) Samochód o napędzie 4x4. Moc maksymalna silnika minimum 270 kW. c) Zbiornik wody min. 7000l. d) Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie większa niż 3500 mm (z uwzględnieniem montażu drabiny). e) Maksymalna długość nie większa niż 9000 mm.

II.5) Główny kod CPV: 34144210-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) :
Wartość bez VAT:

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-15

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia
2018-12-15


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tzn.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie – wykonali co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia tj. dostawa przynajmniej jednego ciężkiego samochodu pożarniczo ratowniczego gaśniczego o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł, która zostanie potwierdzona dowodami określającymi, że usługa została wykonana w sposób należyty i prawidłowo ukończona
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji - Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz dostaw (wzór wykazu stanowi załącznik nr 10 do niniejszej siwz): wykaz wykonanych usług potwierdzający, że oferent wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie – wykonał co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia tj. dostawa przynajmniej jednego ciężkiego samochodu pożarniczo ratowniczego gaśniczego o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł, która zostanie potwierdzona dowodami określającymi, że usługa została wykonana w sposób należyty i prawidłowo ukończona. (Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej - Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

termin realizacji zamówienia

20,00

gwarancja

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) - Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany tylko i wyłącznie w przypadku, i na zasadach określonych w niniejszym paragrafie: 1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT za wykonanie dostaw lub usług będących przedmiotem niniejszej umowy. W takim przypadku zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT. 2. Na wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego może być przedłużony termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, w formie aneksu, z uwzględnieniem przepisów o finansach publicznych, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku: a. zawieszenia robot przez zamawiającego, b. szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, c. zmian dokumentacji projektowej, dokonanych na wniosek zamawiającego (lub wykonawcy), d. siły wyższej. 3. Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów wynikające z powodu siły wyższej nie będą traktowane jako niedotrzymanie zobowiązań określonych Umową i nie będą podlegały jakiejkolwiek odpowiedzialności strony za szkodę poniesioną przez drugą stronę. 4. Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza realną kontrolą stron i których nie można było przewidzieć lub, które, choć przewidywalne, były nieuniknione, nawet po przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Pojęcie to obejmuje takie wydarzenia, jak zamieszki, wojny, pożary powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 5 dni. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia lub niewykonywania postanowień niniejszej umowy oraz przetargu będącego podstawą zawarcia umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-17, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

Murzasichle, 2018-10-09 

Prezes OSP Murzasichle

(-) Wojciech Dziechciarz


Do pobrania:

SIWZ Murzasichle
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

DOSTAWA CIĘŻKIEGO SAMOCHODU POŻARNICZO, RATOWNICZO – GAŚNICZEGO dla OSP Murzasichle

Ogłoszenie nr 610745-N-2018 z dnia 2018-08-30 r. 


Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych - Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający - Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania - Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających - Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Murzasichlu, krajowy numer identyfikacyjny ---, ul. Sądelska  55 , 34-531  Murzasichle, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 666 388 727, e-mail ospmurzasichle@gmail.com, faks . 
Adres strony internetowej (URL): www.poronin.pl/osp/ospmurzasichle 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
Organizacja porządku publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) -Tak : www.poronin.pl/osp/ospmurzasichle


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia- Tak:  www.poronin.pl/osp/ospmurzasichle


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem -Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie - Nie 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak 
Inny sposób: pisemnie 
Adres: 34-531 Murzasichle, ul. Sądelska 55


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne - Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA CIĘŻKIEGO SAMOCHODU POŻARNICZO, RATOWNICZO – GAŚNICZEGO dla OSP Murzasichle 
Numer referencyjny: ZP.1.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny - Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciężkiego samochodu pożarniczego, ratowniczo -gaśniczego dla OSP Murzasichle: a) Klasa pojazdu (wg PN-EN 1846-1): S (ciężka). Kategoria pojazdu (wg PN-EN 1846-1): 2 (uterenowiona). Pojazd musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN 1846-2. b) Samochód o napędzie 6x6. Moc maksymalna silnika minimum 308 kW. c) Zbiornik wody min. 9000l. d) Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie większa niż 3500 mm (z uwzględnieniem montażu drabiny). e) Maksymalna długość nie większa niż 9101 mm. Samochód musi posiadać Świadectwo Dopuszczenia Wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie, ważne na dzień odbioru samochodu, które należy dołączyć przy odbiorze samochodu. Szczegółowy zakres przedmiotu dostawy został określony w załączniku nr 9 do SIWZ. Samochód będący przedmiotem zamówienia przeznaczony będzie na cele związane z ochroną przeciwpożarową. 
II.5) Główny kod CPV: 34144210-3 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-15 

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2018-12-15

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tzn.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie – wykonali co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia tj. dostawa przynajmniej jednego ciężkiego samochodu pożarniczo ratowniczego gaśniczego o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł, która zostanie potwierdzona dowodami określającymi, że usługa została wykonana w sposób należyty i prawidłowo ukończona. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji - Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. Uwaga ! Jeżeli wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokument wymieniony w ust.1. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tego podwykonawcy dokument wymieniony w ust.1.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Wykaz dostaw (wzór wykazu stanowi załącznik nr 10 do niniejszej siwz): wykaz wykonanych usług potwierdzający, że oferent wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie – wykonał co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia tj. dostawa przynajmniej jednego ciężkiego samochodu pożarniczo ratowniczego gaśniczego o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł, która zostanie potwierdzona dowodami określającymi, że usługa została wykonana w sposób należyty i prawidłowo ukończona. (Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty). 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Ewentualnie pełnomocnictwa i ewentualnie oświadczenie o podwykonawcach.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej - Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

termin realizacji przedmiotu zamówienia

20,00

gwarancja

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) - Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany tylko i wyłącznie w przypadku, i na zasadach określonych w niniejszym paragrafie: 1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT za wykonanie dostaw lub usług będących przedmiotem niniejszej umowy. W takim przypadku zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT. 2. Na wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego może być przedłużony termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, w formie aneksu, z uwzględnieniem przepisów o finansach publicznych, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku: a. zawieszenia robot przez zamawiającego, b. szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, c. zmian dokumentacji projektowej, dokonanych na wniosek zamawiającego (lub wykonawcy), d. siły wyższej. 3. Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów wynikające z powodu siły wyższej nie będą traktowane jako niedotrzymanie zobowiązań określonych Umową i nie będą podlegały jakiejkolwiek odpowiedzialności strony za szkodę poniesioną przez drugą stronę. 4. Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza realną kontrolą stron i których nie można było przewidzieć lub, które, choć przewidywalne, były nieuniknione, nawet po przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Pojęcie to obejmuje takie wydarzenia, jak zamieszki, wojny, pożary powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 5 dni. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia lub niewykonywania postanowień niniejszej umowy oraz przetargu będącego podstawą zawarcia umowy. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-09-07, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> język polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane - Nie 

Murzasichle, 2018-08-30


Prezes OSP Murzasichle

(-) Wojciech Dziechciarz


Do pobrania

OSP Murzasichle

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ZP.1.2018

ZP. 271.2.2018 Poronin, 2018-09-07INFORMACJA

z otwarcia ofert


Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu w formie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:


DOSTAWA CIĘŻKIEGO SAMOCHODU POŻARNICZO, RATOWNICZO – GAŚNICZEGO dla OSP Murzasichle


Ogłoszenie nr 610745-N-2018 z dnia 2018-08-30

zostały złożone następujące oferty:

Nr oferty

Oferta / Nazwa

Cena brutto (zł.)

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Gwarancja

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „BOCAR” Sp. z o.o.

Korwinów, ul.Okólna 15,

42-263 Wrzosowa

1.024.590,00

15.12.2018r.

24 miesiące

Zamawiający na sfinansowanie w/w zadania przeznaczył 1.025.000,00 zł.Prezes OSP Murzasichle

(-) Wojciech Dziechciarz


ZP.1.2018 Poronin, 2018-09-20


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAWIADOMIENIE


o uniewa żnieniu post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonegoZamawiający: Ochotnicza Staż Pożarna w Murzasichlu

ul. Sądelska 55

34-531 Murzasichle


Zamawiający uprzejmie informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:


DOSTAWA CIĘŻKIEGO SAMOCHODU POŻARNICZO, RATOWNICZO – GAŚNICZEGO dla OSP Murzasichle

Ogłoszenie nr 610745-N-2018 z dnia 2018-08-30 r. zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) zostało unieważnione .

Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.


UZASADNIENIE


Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie gdyż cena najkorzystniejszej oferty - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający aktualnie nie może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.Prezes OSP Murzasichle


(-) Wojciech Dziechciarz