Ochotnicza Straż Pożarna Małe Ciche
tel. 18 208 41 69
Prezes - Jan Pawlikowski
Naczelnik - Andrzej Pawlikowski
strona OSP: www.ospmaleciche.ocom.pl


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy


Ochotnicza Straż Pożarna w Małem Cichem

DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO, RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA OSP MAŁE CICHE

Ogłoszenie nr 588761-N-2017 z dnia 2017-09-15 r. 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Nie


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych  - Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  - Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania - Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  -Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Małem Cichem, krajowy numer identyfikacyjny 49198040000000, ul. Małe Ciche  , 34531   Murzasichle, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 20 48 169, e-mail pawlikowski@vip-onet.pl, faks . 
Adres strony internetowej (URL): http://www.poronin.pl/dla-mieszkanca/bezpieczenstwa/osp/ospmaleciche
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
Organizacja porządku publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)- Tak 
www.poronin.pl/osp/ospmaleciche


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia -Tak 
www.poronin.pl/osp/ospmaleciche


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem - Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie - Nie 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak 
Inny sposób: pisemnie 
Adres: Ochotnicza Straż Pożarna Małe Ciche, 34-531 Małe Ciche 35 (telefon kontaktowy 605 058 351)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne - Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO, RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA OSP MAŁE CICHE 
Numer referencyjny: ZP.OSP.1.2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny - Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo -gaśniczego dla OSP Małe Ciche: a) Klasa pojazdu (wg PN-EN 1846-1): M (średnia). Kategoria pojazdu (wg PN-EN 1846-1): 2 (uterenowiona). Pojazd musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN 1846-2. MMR samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej nie może przekroczyć 16000 kg, jednocześnie rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekraczać wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. Zawieszenie mechaniczne wzmocnione obu osi. Rezerwa masy nie mniejsza niż 10%. Minimalny prześwit pod osiami nie mniej niż 300 mm. b) Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie większa niż 3250 mm (z uwzględnieniem montażu drabiny typu D10W). Szczegółowy zakres przedmiotu dostawy został określony w załączniku do SIWZ. 

II.5) Główny kod CPV: 34144210-3 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-12-15 

II.9) Informacje dodatkowe: Stosownie do treści art.29 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga zatrudnienia pełnym wymiarze czasu pracy przez cały okres trwania umowy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz.1502 z późn.zm.) osób wykonujących czynności związane z wykonaniem wszelkich robót dotyczących przedmiotu zamówienia.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie. 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał dostawę przynajmniej jednego średniego samochodu ratowniczego gaśniczego o wartości min. 700 000,00 zł brutto. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tj.: wykonał dostawę przynajmniej jednego samochodu ratowniczego gaśniczego o wartości min. 700 000,00 zł brutto. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Ewentualnie: zobowiązanie podmiotu trzeciego, pełnomocnictwa.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  Nie 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej - Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

termin realizacji przedmiotu zamówienia

20,00

moc silnika

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  - Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podziałdialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT za wykonanie usług będących przedmiotem niniejszej umowy. W takim przypadku zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT. 2. Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, w formie aneksu za zgodą Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy z uwzględnieniem przepisów o finansach publicznych, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku: a. zawieszenia robot przez zamawiającego, b. szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, c. zmian dokumentacji projektowej, dokonanych na wniosek zamawiającego (lub wykonawcy), d. siły wyższej. 3. Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów wynikające z powodu siły wyższej nie będą traktowane jako niedotrzymanie zobowiązań określonych Umową i nie będą podlegały jakiejkolwiek odpowiedzialności strony za szkodę poniesioną przez drugą stronę. 4. Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza realną kontrolą stron i których nie można było przewidzieć lub, które, choć przewidywalne, były nieuniknione, nawet po przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Pojęcie to obejmuje takie wydarzenia, jak zamieszki, wojny, pożary powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 5 dni. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia lub niewykonywania postanowień niniejszej umowy oraz przetargu będącego podstawą zawarcia umowy. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-09-25, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> język polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane -  Nie.

Małe Ciche, 2017-09-15                                                                   Prezes OSP Małe Ciche

                                                                                                            (-) Jan Pawlikowski

SIWZ

zal 1

zal 2

zal 3

zal 4

zal 5

zal 6

zal 7 i 8


Nasz znak: ZP.OSP.3.2017                                                                         Małe Ciche, 22.09.2017r.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r. (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO, RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA OSP MAŁE CICHE

Ogłoszenie nr 588761-N-2017 z dnia 2017-09-15 r. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków:

Zamawiający zmienia zapisy w załączniku Nr 5 do SIWZ – „Projekt Umowy” w §.8 ust. 2 pkt. 2 i 3 w części dotyczącej kary umownej. Zmiany uwzględnia załączony wzór Umowy – Załącznik Nr 5.

Zamawiający nie dokonuje przedłużenia terminu składania ofert.

Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Załącznik Nr 5 – pobierz

Małe Ciche, 2017-09-22                                                                   Prezes OSP Małe Ciche

                                                                                                            (-) Jan Pawlikowski


Zał 5


   OSP Małe Ciche

     Małe Ciche 35

34-531 MURZASICHLE

Małe Ciche, 22.09.2017r.

Zapytania i odpowiedzi do ZP.OSP.1.2017

Nasz znak: ZP.OSP.4.2017

W S Z Y S C Y

Zapytania i odpowiedzi do zamówienia:

„DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO, RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA OSP MAŁE CICHE

Ogłoszenie nr 588761-N-2017 z dnia 2017-09-15 r. 

Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu ukazało się:

1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,

2. na stronie internetowej Zamawiającego www.poronin.pl/osp/ospmaleciche

3. w BIP Gminy Poronin.

W dniu 18.09.2017r. złożono zapytanie do zapisów SIWZ do w/w zamówienia publicznego:

 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z silnikiem o mocy 206 kW?
 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z silnikiem  z rezerwą masy wynoszącą 7%?
 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z wysokością całkowitą wynoszącą 3300 mm?
 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z kabiną zawieszoną mechanicznie?
 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z terenowym ogumieniem pojedynczym osi tylnej?
 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z fotelem dla dowódcy montowanym na stałe bez możliwości regulacji wysokości?
 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu ze zbiornikiem paliwa o pojemności 120 litrów?
 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z podłogą skrytek wykonaną z blachy aluminiowej?
 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu ze zbiornikami na środki gaśnicze wykonanymi ze stali nierdzewnej?
 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z ręcznie sterowanym dozownikiem środka pianotwórczego?
 11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z autopompą o wydajności 2723 l/min. Przy ciśnieniu 8 bar?
 12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu ze zbiornikiem wody o pojemności 3500 litrów?

Odpowiedź:

Ad.1). Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę pojazdu z silnikiem o mocy 206 kW. Należy dostarczyć zgodnie ze Specyfikacją SIWZ silnik z zapłonem samoczynnym, z turbo doładowaniem, spełniający normy emisji spalin Euro-6; moc maksymalna silnika minimum 250 kW.

Ad. 2). Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę pojazdu z silnikiem z rezerwą masy wynoszącą 7%. Należy dostarczyć zgodnie ze Specyfikacją SIWZ - rezerwa masy nie mniejsza niż 10%.

Ad. 3). Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę pojazdu z wysokością całkowitą wynoszącą 3300 mm. Należy dostarczyć zgodnie ze Specyfikacją SIWZ - maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie większa niż 3250 mm (z uwzględnieniem montażu drabiny typu D10W).

Ad. 4). Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę pojazdu z kabiną zawieszoną mechanicznie.  Należy dostarczyć zgodnie ze Specyfikacją SIWZ - kabina zawieszona pneumatycznie.

Ad. 5). Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę pojazdu z terenowym ogumieniem pojedynczym osi tylnej. Należy dostarczyć zgodnie ze Specyfikacją SIWZ - na osi przedniej koła pojedyncze, na osi tylnej koła podwójne.

Ad. 6). Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę pojazdu z fotelem dla dowódcy montowanym na stałe bez możliwości regulacji wysokości. Należy dostarczyć zgodnie ze Specyfikacją SIWZ - fotel dowódcy regulowany wzdłużnie i na wysokość.

Ad. 7). Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę pojazdu ze zbiornikiem paliwa o pojemności 120 litrów. Należy dostarczyć zgodnie ze Specyfikacją SIWZ - pojemność nie mniejsza niż 150 litrów.

Ad. 8). Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę pojazdu z podłogą skrytek wykonaną z blachy aluminiowej. Należy dostarczyć zgodnie ze Specyfikacją SIWZ - podłoga skrytek wyłożona gładką blachą kwasoodporną, umożliwiającą odprowadzenie wody na zewnątrz.

Ad. 9). Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę pojazdu ze zbiornikami na środki gaśnicze wykonanymi ze stali nierdzewnej. Należy dostarczyć zgodnie ze Specyfikacją SIWZ - zbiorniki wody i środka pianotwórczego wykonane z materiałów kompozytowych.

Ad. 10). Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę pojazdu z ręcznie sterowanym dozownikiem środka pianotwórczego. Należy dostarczyć zgodnie ze Specyfikacją SIWZ - automatyczne dozowanie środka pianotwórczego w zakresie min. 3 i 6 %.

Ad. 11). Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę pojazdu z autopompą o wydajności 2723 l/min. przy ciśnieniu 8 bar. Należy dostarczyć zgodnie ze Specyfikacją SIWZ - autopompa dwuzakresowa o parametrach wydajności min. 3200 dm3/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa i min. 400 dm3/min przy ciśnieniu 4 MPa (dla głębokości ssania 1,5 m).

Ad. 12). Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę pojazdu ze zbiornikiem wody o pojemności 3500 litrów. Należy dostarczyć zgodnie ze Specyfikacją SIWZ - pojemność zbiornika wody wynosząca 2500-3000 dm3 (±3%) o pojemność zbiornika środka pianotwórczego nie mniejsza niż 10% pojemności zbiornika wody.

W dniu 19.09.2017r. złożono zapytanie do zapisów SIWZ do w/w zamówienia publicznego:

Pytanie 1

Dot. pkt 11 Załącznika nr 4 do SIWZ

Zamawiający wymaga by w kabinie pojazdu, w tylnym przedziale były zamontowane cztery fotele dla załogi.

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania, w którym w tylnym przedziale jest zamontowane siedzisko dla czterech ratowników, co jest standardowym rozwiązaniem stosowanym od wielu lat w samochodach pożarniczych.

Pytanie 2

Dot. pkt 11 Załącznika nr 4 do SIWZ

Zamawiający wymaga by lusterka boczne były elektrycznie sterowane i podgrzewane. Rozumiemy, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku gdy lusterka boczne główne będą elektrycznie sterowane i podgrzewane natomiast lusterka szerokokątne będą elektrycznie podgrzewane ze sterowaniem manualnym, co jest standardowym rozwiązaniem w tego typu pojazdach?

Pytanie nr 3

Dot.: §8 Wzoru umowy

Zamawiający w §8 wzoru umowy określił odsetki za zwłokę w terminie dostawy pojazdu w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień zwłoki oraz 0,1% ceny jednostkowej brutto samochodu za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady samochodu ujawnionej w okresie gwarancji i rękojmi.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę umowy w części dotyczącej kary umownej za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy oraz za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady samochodu ujawnionej w okresie gwarancji i rękojmi, przez ustalenie wartości kary umownej w wysokości 0,05% ceny brutto za każdy dzień opóźnienia?

Uzasadniając postawione pytanie w zakresie wysokości kar umownych pragniemy wyjaśnić, że zaproponowana przez Zamawiającego wartość kar umownych jest zbyt rygorystyczna.

Ponadto podane przez Zamawiającego parametry powodują w praktyce konieczność przerzucenia związanego z nimi ryzyka na Zamawiającego przez złożenie mu oferty uwzględniającej te rygory – oferta Wykonawcy w swojej cenie musi zawierać wycenę ryzyka Wykonawcy, które nakłada Zamawiający.

W sytuacji gdyby Zamawiający uwzględnił propozycje Wykonawcy lub w inny sposób zmienił rygory w części wskazanej przez Wykonawcę tym samym mógłby, w praktyce, uzyskać niższą cenę za przedmiot umowy i jednocześnie być w zgodzie z oczekiwanym przez niego głównym kryterium wyboru oferty -  najniższa cena co do wydatkowanych środków.

Brak zmiany parametrów umowy (SIWZ) jest również dyskryminacją Zamawiającego przez samego siebie wobec innych podmiotów, które wymagają podobnych dostaw i oferują mniej rygorystyczne parametry kierując potencjalnych Wykonawców i ich oferty do innych przetargów.

Wskazując wartość proponowanej przez nas kary umownej odwołujemy się do wartości odsetek ustawowych w ujęciu dziennym tj. 0,035% jednocześnie podnosząc i zaokrąglając ją do wartości 0,05%. Zarazem oczekiwana przez Zamawiającego kara umowna nie pozostaje w relacji do wartości potencjalnej szkody Zamawiającego i jest rażąco wygórowana co prowadziłoby do nieuzasadnionego wzbogacenia uprawnionego.

Odpowiedź:

Ad.1). Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym w tylnym przedziale jest zamontowane siedzisko dla czterech ratowników.

Ad.2). Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku gdy lusterka szerokokątne będą elektrycznie podgrzewane ze sterowaniem manualnym. Lusterka boczne muszą być elektrycznie podgrzewane i elektrycznie sterowane.

Ad.3). Zamawiający wyraża zgodę na zmianę umowy w części dotyczącej kary umownej                    (§.8 ust. 2 pkt. 2 i 3). Zmiany uwzględnia załączony wzór Umowy, oraz modyfikacja SIZW na stronie Zamawiającego i BIP.

Załączniki:

- projekt Umowy

                                                                                                          PREZES OSP Małe Ciche

                                                                                                              Jan Pawlikowski


Zał 5ZP.OSP.4.2017                                                                                                                       

                                                                                                                                                         Poronin, 2017-09-25

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego

Zamawiający:  Ochotnicza Straż Pożarna w Małem Cichem,

krajowy numer identyfikacyjny 49198040000000, ul. Małe Ciche  , 34-531   Murzasichle, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 20 48 169, e-mail pawlikowski@vip-onet.pl

www.poronin.pl/osp/ospmaleciche

Prezes OSP Małe Ciche uprzejmie informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO, RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA OSP MAŁE CICHE

Ogłoszenie nr 588761-N-2017 z dnia 2017-09-15 r.

zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zostało unieważnione.

Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

UZASADNIENIE

Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Prezes OSP Małe Ciche

(-) Jan Pawlikowski
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ochotnicza Straż Pożarna w Małem Cichem: DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO, RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA OSP MAŁE CICHE
Ogłoszenie nr 593337-N-2017 z dnia 2017-09-26 r. 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Nie


Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych - Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający - Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  - Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających - Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Małem Cichem, krajowy numer identyfikacyjny 49198040000000, ul. Małe Ciche  , 34531   Murzasichle, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 20 48 169, e-mail pawlikowski@vip-onet.pl, faks . 
Adres strony internetowej (URL): www.poronin.pl/osp/ospmaleciche 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
Organizacja porządku publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) - Tak 
www.poronin.pl/osp/ospmaleciche


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Tak 
www.poronin.pl/osp/ospmaleciche


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem - Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie - Nie 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak 
Inny sposób: pisemnie 
Adres: Ochotnicza Straż Pożarna Małe Ciche, 4-531 Małe Ciche 35 (tel. kont. 605 058 351)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne - Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO, RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA OSP MAŁE CICHE 
Numer referencyjny: ZP.OSP.5.2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  - Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części:  Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo -gaśniczego dla OSP Małe Ciche: a) Klasa pojazdu (wg PN-EN 1846-1): M (średnia). Kategoria pojazdu (wg PN-EN 1846-1): 2 (uterenowiona). Pojazd musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN 1846-2. MMR samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej nie może przekroczyć 16000 kg, jednocześnie rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekraczać wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. Zawieszenie mechaniczne wzmocnione obu osi. Rezerwa masy nie mniejsza niż 10%. Minimalny prześwit pod osiami nie mniej niż 300 mm. b) Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie większa niż 3250 mm (z uwzględnieniem montażu drabiny typu D10W). Szczegółowy zakres przedmiotu dostawy został określony w załączniku do SIWZ. 

II.5) Główny kod CPV: 34144210-3 
Dodatkowe kody CPV: 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-12-15 

II.9) Informacje dodatkowe: Stosownie do treści art.29 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga zatrudnienia pełnym wymiarze czasu pracy przez cały okres trwania umowy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz.1502 z późn.zm.) osób wykonujących czynności związane z wykonaniem wszelkich robót dotyczących przedmiotu zamówienia.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie. 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie. 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał dostawę przynajmniej jednego średniego samochodu ratowniczego gaśniczego o wartości min. 700 000,00 zł brutto. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  - Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tj.: wykonał dostawę przynajmniej jednego samochodu ratowniczego gaśniczego o wartości min. 700 000,00 zł brutto. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Ewentualnie: zobowiązanie podmiotu trzeciego, pełnomocnictwa.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej - Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

termin realizacji przedmiotu zamówienia

20,00

moc silnika

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) - Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT za wykonanie usług będących przedmiotem niniejszej umowy. W takim przypadku zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT. 2. Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, w formie aneksu za zgodą Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy z uwzględnieniem przepisów o finansach publicznych, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku: a. zawieszenia robot przez zamawiającego, b. szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, c. zmian dokumentacji projektowej, dokonanych na wniosek zamawiającego (lub wykonawcy), d. siły wyższej. 3. Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów wynikające z powodu siły wyższej nie będą traktowane jako niedotrzymanie zobowiązań określonych Umową i nie będą podlegały jakiejkolwiek odpowiedzialności strony za szkodę poniesioną przez drugą stronę. 4. Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza realną kontrolą stron i których nie można było przewidzieć lub, które, choć przewidywalne, były nieuniknione, nawet po przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Pojęcie to obejmuje takie wydarzenia, jak zamieszki, wojny, pożary powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 5 dni. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia lub niewykonywania postanowień niniejszej umowy oraz przetargu będącego podstawą zawarcia umowy. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-10-04, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> język polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 

Małe Ciche, dn. 26.09.2017r.                                                                  Prezes OSP Małe Ciche

                                                                                                                    (-) Jan PawlikowskiSIWZ

zal 1

zal 2

zal 3

zal 4

zal 5

zal 6

zal 7 i 8


ZP.OSP.5.2017 

W S Z Y S C Y

Zapytania i odpowiedzi do zamówienia:

Ochotnicza Straż Pożarna w Małem Cichem: 

DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO, RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA OSP MAŁE CICHE
Ogłoszenie nr 593337-N-2017 z dnia 2017-09-26
 r.

Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu ukazało się:

1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego,

2. na stronie internetowej zamawiającego www.poronin.pl/osp/ospmaleciche

3. w BIP Gminy Poronin.

W dniu 28.09.2017 r. złożono zapytanie do zapisów SIWZ do w/w zamówienia publicznego:

1) Starając się o zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następujące pytanie:

Zamawiający określił wymagany termin realizacji dostawy na 15.12.2017r.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w chwili obecnej czas oczekiwania na podwozie wynosi około 3 miesiące. Mając na uwadze fakt, że Zamawiający określił termin dostawy na 15.12.2017r. stwierdzić można, że samo pozyskanie podwozia w terminie wyznaczonym na realizację gotowego pojazdu, może okazać się niemożliwe.

Mając ponadto na względzie czas niezbędny na dokonanie zabudowy pojazdu prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuści jedynie możliwą dwuetapową realizację zadania z dostawą skompletowanego podwozia (etap I) w terminie do dnia 15.12.2017 roku i gotowego pojazdu (etap II) do dnia 30 stycznia 2018 roku?

OPOWIEDZI:

Ad.1). Zamawiający nie przewiduje zmian SIWZ w zakresie terminu zakończenia dostawy.

Poronin, 2017-09-29

                                                                                                                                                                

 Prezes OSP Małe Ciche

   (-)  Jan PawlikowskiZP.OSP.6.2017                                                                                                                        Poronin, 2017-10-04 

                                                                           

ZAWIADOMIENIE

o uniewa żnieniu post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonegoZamawiający:  Ochotnicza Straż Pożarna w Małem Cichem,

krajowy numer identyfikacyjny 49198040000000, ul. Małe Ciche  , 34-531   Murzasichle, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 20 48 169, e-mail  pawlikowski@vip-onet.pl

www.poronin.pl/osp/ospmaleciche

Prezes OSP Małe Ciche uprzejmie informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO, RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA OSP MAŁE CICHE.

Ogłoszenie nr  593337-N-2017 z dnia 2017-09-26 r.

zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)  zostało unieważnione .

Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

UZASADNIENIE

Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.Prezes OSP Małe Ciche

(-) Jan Pawlikowski