Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z XXVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu 30 listopada 2016 r.

3.Przyjęcie protokołu z XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu 15 grudnia 2016 r.

4.Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny.

5.Interpelacje i zapytania Radnych.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2016.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poronin.

8.Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Poronin na rok 2017.

9.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poronin.

10.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.

11.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej.

12.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

13.Sprawy bieżące:

Ø Sprawozdanie z pracy Rady Gminy Poronin za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Ø Harmonogram pracy Rady Gminy Poronin na I półrocze 2017 r.

14.Wolne wnioski.

15.Zamknięcie obrad.

Sesja odbędzie się w środę 28 grudnia 2016 r., o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Poroninie, ul. Piłsudskiego 5.