Wójt Gminy Poronin informuje o zmianie przepisów dotyczących usuwanie drzew i krzewów nie rosnących w lasach. Zmian ustawy o ochronie przyrody zwalnia z obowiązku uzyskania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego dodatkowo drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

Osoby chcące usunąć drzewa w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą są zwolnieni z obowiązku uzyskania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

  1. 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  2. 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

W pozostałych przypadkach wymagane jest uzyskanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za:

  1. usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;
  2. usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;
  3. zniszczenie drzewa lub krzewu;
  4. uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa.