Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2017.06.29,

OGŁOSZENIA O NABORACH WNIOSKÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2 „WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ”, OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EFRROW

Podhalańska Lokalna Grupa Działania, działająca na terenie gmin:

Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Kościelisko, Poronin, Szaflary, informuje o możliwości składania:

1) WNIOSKÓW W RAMACH OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD:

I. na operacje z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub

rekreacyjnej, lub kulturalnej, w ramach przedsięwzięcia LSR Przedsięwzięcie 1.1.1. Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej

niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej kulturalnej. → pula środków 800.000,00 zł. Szczegóły w

zakresie warunków udzielenia wsparcia w ogłoszeniu Nabór nr 1/2017

II. na operacje z zakresu Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego, w ramach przedsięwzięcia LSR

Przedsięwzięcie 2.2.1. Wykorzystanie potencjału produktów lokalnych na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości – rozwój

przetwórstwa produktów lokalnych /Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego/ . → pula środków 500.000,00 zł.

Szczegóły w zakresie warunków udzielenia wsparcia w ogłoszeniu Nabór nr 2/2017

Wnioski można składać w terminie od 30.06.2017 do 13.07.2017 (do godz. 15:00), w sposób i w trybie podanym w

ogłoszeniach o naborach opublikowanych w dniu 16.06.2017 r. na stronie: www.podhalanska.pl → zakładka Nabory 2017.

2) WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW:

I. na zadania w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub

rekreacyjnej, lub kulturalnej, w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1. Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej

infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej, kulturalnej. → pula środków 300.000,00 zł. Szczegóły w zakresie

warunków udzielenia wsparcia w ogłoszeniu Nabór nr 1/2017/G

II. na zadania w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej

w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, w ramach

Przedsięwzięcia 1.1.2 Polepszenie oferty spędzania wolnego czasu poprzez zajęcia sportowe, rekreacyjne, ekologiczne. →

pula środków 300.000,00 zł. Szczegóły w zakresie warunków udzielenia wsparcia w ogłoszeniu Nabór nr 2/2017/G

III. na zadania w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej

w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, w ramach

Przedsięwzięcia 1.2.3. Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie działalności statutowej.

→ pula środków 300.000,00 zł. Szczegóły w zakresie warunków udzielenia wsparcia w ogłoszeniu Nabór nr 3/2017/G.

Wnioski będzie można składać w terminie od 14.08.2017 do 28.08.2017 (do godz. 15:00), w sposób i w trybie podanym w

ogłoszeniach o naborach wniosków na stronie www.podhalanska.pl , ogłoszenia ukażą się najpóźniej 14 dni przed planowanym

terminem naboru → zakładka Nabory 2017 oraz na stronie www.lgd.witkac.pl

3) FORMULARZY ZGŁOSZENIA ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI ODPOWIADAJĄCEJ ZAKRESOWI

OPERACJI WŁASNEJ LGD w związku z opublikowaniem informacji o zamiarze realizacji operacji własnych:

I. w zakresie wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie

ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Przedsięwzięcie 1.1.3.

Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz

promowanie działań proekologicznych. Informacja 1/2017/wł.

II. w zakresie Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Przedsięwzięcie 2.2.2.

Wspieranie integracji branż mających znaczenie w zakresie produktu lokalnego na Podhalu. Informacja 2/2017/wł.

Operacje ww. będą realizowane przez Podhalańską Lokalną Grupę Działania jako operacje własne pod warunkiem,

że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na

stronie www.podhalanska.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji. Formularze można składać w biurze PLGD

w terminie 14.06.2017 – 13.07.2017 r. do godz. 15:00, w sposób wskazany w informacjach na stronie www.podhalanska.pl

WSZELKIE INFORMACJE NIEZBĘDNE DLA PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKÓW, UDZIELANE SĄ W BIURZE

PODHALAŃSKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA: BIAŁY DUNAJEC, UL. JANA PAWŁA II 310 ORAZ POD NUMEREM

TEL. 18 20 11 543, od poniedziałku do piątku w godz. 9-15:00, E-MAIL.: info@podhalanska.pl, www.podhalanska.pl

Do pobrania:

Inkubatory 5 10 2015 publikatory rozp

Rozporządzenie nowe

Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego

Niekomercyjna infrastruktura turystyczna - operacje inne