Twoje miejsce w górach

GMINA PORONIN

ZAPRASZA

2019.06.18, autor

XI Sesja Rady Gminy Poronin

XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Poronin, odbędzie się w czwartek 27 czerwca 2019 r. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Poroninie, ul. Józefa Piłsudskiego 5  z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z X Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu 30 maja 2019 r. 
3. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny. 
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Raport o stanie Gminy Poronin.
6. Debata nad raportem o stanie Gminy Poronin.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Poronin wotum zaufania. 
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Poronin za rok 2018:
-      Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie sprawozdania,
• Wniosek Komisji Rewizyjnej,
• Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
• Dyskusja,
• Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania  z wykonania budżetu Gminy Poronin za rok 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Poronin za rok 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2019. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Poronin.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części udziału własności nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wstępnej lokalizacji dwóch przystanków komunikacyjnych   w miejscowości Poronin - Sołectwo Stasikówka na drodze wojewódzkiej nr DW 961.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
15. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt                 w ośrodkach wsparcia.
16. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Poronin na lata 2019 – 2021.
17. Sprawy bieżące:
• Harmonogram pracy Rady Gminy Poronin na II półrocze 2019 r.,
• Analiza oświadczeń majątkowych radnych przez Urząd Skarbowy w Zakopanem,
• Analiza oświadczeń majątkowych radnych przez Przewodniczącego Rady Gminy Poronin.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.