Opłata za korzystanie z zezwolenia 2019

Informuję, że zgodnie z art. 11 1 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, ze zm.), zwaną dalej Ustawą, z dniem:

31 stycznia 2019 r.

upływa termin:

  1. złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim,

         2.wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt. 5 w/w ustawy zezwolenie wygasa w przypadku niedopełnienia obowiązku:

a) złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1

b) dokonania opłaty w wysokości określonej w pkt. 2

OPŁATY WYNOSZĄ (gdy roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych nie przekroczyła kwot granicznych):

  • zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% i piwa (obrót do 37.500 zł )     -    525,00 zł
  • zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5% do 18% (obrót do 37.500 zł ) -    525,00 zł
  • zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% (obrót do 77.000 zł)         - 2.100,00 zł

W przypadku gdy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

  1. 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  2. 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi opłatę  w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  3. 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Powyższa opłata wnoszona jest na rachunek Urzędu Gminy Poronin:

(PBS Zakopane 59 8821 0009 0000 0000 1339 0031 )

w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach:             

do 31 stycznia, 31 maja, 30 września ,

danego roku kalendarzowego (pełnego roku obowiązywania zezwolenia).

WAŻNE!

W przypadku gdy zezwolenia tracą ważność w trakcie roku kalendarzowego – opłatę wnosi się jednorazowo do 31 stycznia br. , w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia (wyliczona w dniach).

DO POBRANIA:

Oswiadczenie